International Faculty


Dr. Pankaj Agarwal
Scotland

Notable Faculty


Dr. Abhay Vasavada


Dr. Arun jain


Dr. B.K. Nayak


Dr. B.N.R. Subudhi


Dr. Debasish Bhattacharya


Dr. D. Ramamurthy


Dr. Gaurav Luthra


Dr. Harsha Bhattacharjee


Dr. Jagat Ram


Dr. K.P.S. Mallik


Dr. Mahipal Sachdev


Dr. Mohan Rajan


Dr. MS Ravindra


Dr. N.S.D. Raju


Dr. Rengaraj Venkatesh


Dr. R. Krishna Prasad


Dr. Suhas Haldipurkar


Dr. Ashok Nanda


Dr. Lalit Verma


Dr. Aravind Srinivas